Thông tin bánh xe đẩy TP3700
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP3700

Description

thông tin bánh xe đẩy tp3700

   

 

 

 

 

 
thông tin bánh xe đẩy tp3700

thông tin bánh xe đẩy tp3700

thông tin bánh xe đẩy tp3700

thông tin bánh xe đẩy tp3700

thông tin bánh xe đẩy tp3700 thông tin bánh xe đẩy tp3700 thông tin bánh xe đẩy tp3700 thông tin bánh xe đẩy tp3700

thông tin bánh xe đẩy tp3700

 

40 

25 
 Trục
80 
128 
81 
 

40 

25 
 Cao su/Nhựa
 Trục
60 
128 
81 
 

40 

25 
 Trục
55 
128 
81 
 

50 

25 
 Trục
60 
128 
81 

 

thông tin bánh xe đẩy tp3700

 

Abbreviation

Details

 FLB  Front Lock Brake

 

thông tin bánh xe đẩy tp3700