Tin tức bánh xe đẩy TP7200
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP7200

Description
   

 

  

 

 TP7210R
 RCI TG

10 (254) 

1/2(64) 
 Rubber/Cast Iron
 Ball
400 
302 
192 
 TP7210R
 PCI TG

10 (254) 

1/2(64) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
990 
302 
192 

 

tin tức bánh xe đẩy tp7200

 Abbreviation

Details

 WB  Wheel Brake