Thông số kỹ thuật bánh xe TP7100
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP7100

Description

thông số kỹ thuật bánh xe TP7100

   

 

 

 

  

 
thông số kỹ thuật bánh xe TP7100

thông số kỹ thuật bánh xe TP7100

thông số kỹ thuật bánh xe TP7100

thông số kỹ thuật bánh xe TP7100

thông số kỹ thuật bánh xe TP7100 thông số kỹ thuật bánh xe TP7100 thông số kỹ thuật bánh xe TP7100 thông số kỹ thuật bánh xe TP7100

thông số kỹ thuật bánh xe TP7100

 TP7140R
 RCI TG

(102) 

1/2(64) 
 Rubber/Cast Iron
 Ball
210 
143 
87 
 TP7140R
 PCI TG

(102) 

1/2(64) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
650 
143 
87 
 TP7160R
 RCI TG

(152) 

1/2(64) 
 Rubber/Cast Iron
 Ball
220 
191 
133 
 TP7160R
 PCI TG

(152) 

1/2(64) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
670 
191 
133 
 TP7180R
 PCI TG

(203) 

1/2(64) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
720 
257 
159 
 TP7180R
 RCI TG

(203) 

1/2(64) 
 Rubber/Cast Iron
 Ball
320 
257 
159 

 

thông số kỹ thuật bánh xe TP7100

 Abbreviation

Details

 WB  Wheel Brake