Thông tin bánh xe đẩy TP6001
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP6001

Description

thông tin bánh xe đẩy tp6100

   

 

 

 

  

 
thông tin bánh xe đẩy tp6100

thông tin bánh xe đẩy tp6100

thông tin bánh xe đẩy tp6100

thông tin bánh xe đẩy tp6100

thông tin bánh xe đẩy tp6100 thông tin bánh xe đẩy tp6100 thông tin bánh xe đẩy tp6100 thông tin bánh xe đẩy tp6100

thông tin bánh xe đẩy tp6100

 TP6061R
 -RSD

(152) 

9/16(40) 
 Rubber/Steel Disc
 Ball
160 
191 
117 
 TP6061R
 - ** - PSD

(152) 

9/16(40) 
 P.U/Steel Disc
 Ball
250 
191 
117 


 

thông tin bánh xe đẩy tp6100

 

Abbreviation

Details

 CR  Chrome Plating
 TG  Thread Guards
 TLB  Top Lock Brake